Aleksandr Glyadyelov, photojournalist, Kiev, Ukraine

Aleksandr Glyadyelov, photojournalist, Kiev, Ukraine

Aleksandr Glyadyelov, photojournalist, Kiev, Ukraine